Syntheses van teksten

Hier kan je de korte syntheses van de tijdschriftartikels van alle groepsleden lezen.

Sarah De Baets:

Mijn tijdschriftartikel gaat over de armoede in achtergestelde wijken. De meeste mensen die in armoede leven, wonen vaak in buurten waar het niet zo proper en veilig is. Het artikel wil daar een oplossing voor zoeken. Ze willen namelijk geografisch geconcentreerde armoede uit de weg ruimen door een gebiedsgerichte aanpak. Maar is dit wel de juiste oplossing? In het artikel worden er ook een heleboel organisaties vermeld, zoals sociaal impulsfonds, buurtontwikkelingsmaatschappij, VZW’s, enz. Die organisatie helpen mensen met armoede-ervaring. Het artikel vraagt zich ook af of sociale mix wel goed is op wijkniveau. Het stedelijk beleid moet zorgen voor het veiligheidsbeleid ook voor mensen die in achtergestelde wijken wonen. Die mensen worden daar vaak met criminaliteit, agressie en drugsspuiten in de goot geconfronteerd en dit is onrechtvaardig. Het artikel streeft ook naar burgerparticipatie. Ieder mens moet kunnen deelnemen in de maatschappij. Iedereen heeft recht op werk, volgen van onderwijs,… PowerPoint
(Sarah De Baets uit: DEBRUYNE P., OOSTERLYNCK, P.D. Wat steden kunnen doen om armoede te bestrijden. In: Alert, voor zorg en sociale politiek , nr. 4, 2008, p.79-85.)

Charlotte Bara:

Mijn artikel komt uit Alert. Het Artikel gaat over armoedebestrijding en hoe dit aangepakt wordt. Eerst krijg je een globaal beeld van hoe diep de kloof is tussen de armen en de welgestelde mensen in België. Daarna wordt uitgelegd wat het project 'decenniumdoelen' juist is en hoe de overheid dit willen realiseren. Om armoede weg te werken moet je op verschillende vlakken verandering in brengen. In het artikel wordt inkomen, woning en scholing besproken. Maar een belangrijk aspect dat we zeker niet mogen vergeten is het sociale netwerk die de persoon in armoede heeft of niet heeft!
Nadat de verschillende onderdelen bekeken werden en wanneer ze wisten wat er zeker moet veranderen hebben ze de decenniumdoelen opgemaakt.
De decenniumdoelen bestaan uit 6 doelstellingen die verbetering willen op de verschillende niveaus. Deze doelen zouden moeten gerealiseerd zijn tegen 2017.
Hopelijk worden deze doelstellingen behaald en wordt zo armoede beetje bij beetje uit de wereld gewerkt.
Over deze decenniumdoelen heb ik ook een powerpoint gemaakt. Om deze PowerPoint te bekijken klik hier.

(Charlotte Bara uit: VOS J., Armoedebestrijding per decennium; een decennium met minder armoede. In: Alert, voor zorg en sociale politiek, nr. 2, 2007, p.59-67.)

Julie Cokelaere:

Het artikel dat ik vond kunt u vinden in het tijdschrift ‘ Tijdschrift voor Welzijnswerk’. Het artikel handelt vooral over de drempel die er is om als kansarme naar een hulpverlening toe te stappen. Maar daarnaast wordt er ook verteld over de onmacht die sommige hulpverleners hebben wanneer ze werken met mensen in armoede. Het artikel werd geschreven door mensen die werken in Bind-Kracht.
Bind-Kracht is een organisatie die ondersteuning biedt aan hulpverleners en vrijwilligers die op weg gaan met maatschappelijk gekwetste mensen. In het artikel wordt vooral gesproken over hun verruimde visie op armoede en armoedebestrijding. Ze vinden het belangrijk te vertrekken vanuit een gefundeerde en gedragen visie, omdat deze visie het hulpverlenend handelen aanstuurt en ook een verantwoordingsbasis vormt voor ‘ goed sociaal werk’ met mensen in armoede. Op die visie bouwen ze ook verder om het bindend en versterkend werken met hulpvragers in armoede concreet te maken.
PowerPoint
(Julie Cokelaere uit: DRIESSENS, K., VANSEVENANT, K., VAN REGENMORTEL, T., 'Zoeken naar krachtgerichte hulpverlening in armoede'; Over Bind-Kracht in armoede.
In: Tijdschrijft voor welzijnswerk, nr. 295, 2008, p.25-33)

Elisa Desmedt:

Mijn artikel gaat over het feit dat er ook allochtonen in armoede leven en dat men zich meer moet op concentrenen. Ook het armoedebeleid moet daaromtrend worden bekeken en verder worden uitgewerkt. De vrouw die het geschreven heeft onderzoeken gedaan in samenwerking met bepaalde instellingen om te onderzoeken hoeveel allochtonen er specifiek in armoede leven en wat de gevolgen daarvan zijn op verschillende gebieden, onder andere hoe ze zich gaan gedragen, zowel op persoonlijk gebied als samen met anderen. Ook kom je te weten dat er bij de verschillende afkomsten verschillende en andere noden zijn, maar ook veel gelijkenissen.
In de bijhorende powerpoint vind u een gehele synthese van mijn artikel. Powerpoint

(Elisa Desmedt uit: VAN ROBAEYS BEA, 'De donkere kleur van armoede', In: Alert, nr.1, 2008, p. 28-35)

Lien Daeninckx:

Het handelt vooral over de evolutie van schuldbemiddeling (de voorbije 30 jaar) en alles wat erbij komt kijken. Er wordt af en toe ook kritiek gegeven op vb. de machtspositie van de maatschappelijk werker t.o.v. de cliënt. Maar er worden ook een heel aantal voordelen vermeld, die gekoppeld zijn aan het werk, schuldbemiddeling.
De auteur, Freya Versluys, vat alles duidelijk en concreet samen in dit artikel. Ook wordt er vermeld wat er misschien aan veranderd kan worden. Het artikel is dus niet overwegend optimistisch of pessimistisch, en leunt niet naar één mening toe. De bronvermelding is heel uitgebreid, en daardoor weet je dat Versluys duidelijk veel research gedaan heeft, om tot dit boeiende artikel te komen.
(Lien Daeninckx uit: VERSLUYS, F.Dertig jaar armoede en budgetbegeleiding. Alert voor zorg en sociale politiek. Jaargang 31, 2005. Nr.5 p56-67)

Melissa De Dapper:

Het artikel komt uit een tijdschrift, het is een herwerkte versie van een publicatie in het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie. Psycholoanalyse wordt vaak geassocieerd met het beeld van mensen bij een psycholoog op de zetel, die sessies zijn vrij duur. Wij hebben het beeld dat dit vooral voor mensen zijn die goed bij kas zetten en die daar over hun problemen komen praten. In het artikel motiveert men dat deze manier van werken ook geschikt is om met kansarme cliënten te doen.

(Melissa De Dapper uit:Bosmans,E (2007), Psychotherapie en Armoede, Alert 2007 nr.2, p 68-81)

Lysa D'hoop
Het is een dossier dat bestaat uit meerder artikelen, maar ze draaien allemaal rond hetzelfde onderwerp. Het gaat over kinderen in gezinnen met energiearmoede, dit wil zeggen, gezinnen waar er geen energie (elektriciteit, verwarming,…) geleverd word. In die gezinnen is er vaak een tekort aan geld en worden de rekeningen niet tijdig betaald, wat lijd tot afsluiten van de elektriciteit en andere nutsvoorzieningen. Ook stijgen de prijzen van bvb: water, olie, gas,… Hierdoor worden de kwetsbare groepen geraakt. In het hele dossier pleiten ze ervoor, om meer aandacht te besteden aan de gezinnen met kinderen, voor ze het gezin afsluiten, dat ze de hele gezinssituatie bekijken. Wat te weinig gebeurt deze dagen.

Dempsey Derie
Mijn artikel komt uit een boek. Waarin ze onderzoek hebben gedaan naar de armoede in België. Dit gaat over inkomens en schulden. Er wordt bewezen aa de hand van onderzoeken dat de schulden bij mensen die in armoede leven blijft stijgen. Er zijn schuldbemidelingen op poten gezet. Het OCMW en het CAW bieden hierin hu hulp door budgetbegeleiding aan te dienen. De overheid heeft een organisatie opgebouwd namelijk Vlaams Centrum Schuldenlast. Deze organisatie heeft een budget van 500.000 euro. Hiermee gaan ze de extra middelen inschakelen voor de uitbouw van de schuldenlast. De laagste lonen werden al opgetrokken. Ook op gas en elektriciteit heeft de regering voor een korting gezorgt voor mensen die minder dan eenbepaald bedrag verdienen. De voedselprijzen en energieprijzen stijgen overal in de wereld. Maar door de indexatie van lonen en uitkeringen compenseert dat redelijk. De armoedecjfers in Vlaanderen en België is redelijk stabiel gebleven de laatste jaren.
(Dempsey Derie uit : GEERT CAMPAERT, 'Armoede en sociale uitsluiting'; jaarboek 2008.

Ayla Dejonckheere
Mijn artikel expertnota, gevonden op het internet.
Deze expertnota gaat over de werkloosheid, het recht op werk. Daarin kunt u lezen wat het probleem precies is. Is het een mogelijke oplossing uit de armoede ? Welke rechten heb je nu precies als arbeider? Ook wordt besproken wat een eventuele oplossing kan zijn voor de werkloosheid. Er wordt ook uitgelegd dat arbeid niet alleen een manier is om voor een inkomen te zorgen, maar ook dat je zo een gevoel van meerwaarde krijgt, het gevoel hebt dat je in de maatschappij een plaatsje hebt.
Na dit alles vindt u ook een verslag. In dit verslag worden alle voorgaande stellingen besproken.
Op het einde kunt u ook enkele nieuwe voorstellen voor de Vlaamse Regering lezen.
De eigenlijke bespreking van de tekst en de powerpoint kunt u terug vinden bij werkdocumenten
SNICK, A., GEETS, J., Expertnota, het recht op werk: een antwoord op de problematiek van armoede en uitsluiting?, Flora vzw, http: //wvg.vlaanderen.be/ armoede/brochure/eindverslag2004_gesplitst/ eindversl2004_werkgelegenheid.pdf, 2004, p135-144.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License