Nv-A

N-VA over kansarmoede

Bij de N-VA stel ik vast dat kansarmoedebestrijding in eigen land ook redelijk bovenaan het lijstje staat.
De N-VA wil kansarmoede op alle vlakken wil bestrijden, zowel op huisvestingsvlak als op vlak van
onderwijs en scholing. Ze leggen ook de nadruk op de tewerkstelliging die vlotter moet gaan.

Ondanks alle welvaart, tewerkstellingsplannen, beleidsnota's en inspanningen telt Vlaanderen
nog steeds tussen de 5% en 6% armen. Een inclusieve benadering van armoedebestrijding vraagt
een aanpak op alle beleidsdomeinen. De N-VA beklemtoont de nood aan een globaal beleid en de
nood aan een partnerschap met de armen.

- De N-VA pleit voor een extra preventie en sensibilisering over het grote probleem van de overkreditering.
353.520 Belgen hadden eind 2003 een betalingsachterstand op 507.145 contracten van consumentenkredieten
of hypothecaire kredieten. Het aantal wanbetalingen bij kredietopeningen is toegenomen van 34 procent in 2002
tot 37 procent in 2003. Het gaat hoofdzakelijk om leningen die toegekend worden door kredietgevers
zoals financieringsmaatschappijen, warenhuisketens en postorderbedrijven. Het achterstallige bedrag beliep 1,98 miljard euro.
Ruim 3 % meer dan eind 2002 (34%) en 21 % meer dan vijf jaar geleden. De grote boosdoeners zijn leningen
op afbetaling (45 %) en hypotheekleningen (36 %). Daarnaast stellen we ook vast dat ongeveer 80.000 slagers,
bakkers, kappers en andere zelfstandigen in België grote problemen hebben om de kredieten terug te betalen
ter financiering van hun handelszaak. Dat is één op de acht zelfstandigen.

- De N-VA wil de versnippering in de sociale sector aanpakken. Op dit ogenblik zijn er zodanig veel partners begaan
met kansarmoedebestrijding (CAW, gemeente, provincie, VIBOSO, vele aparte vzw-structuren,…) dat de financiële
middelen te sterk versnipperen.

- De N-VA is sterk pleitbezorger voor het creëren van een financieel en structureel kader van het schoolopbouwwerk in
Vlaanderen. De proefperiode van tijdelijke projecten en experimenten is duidelijk voorbij.

- De N-VA betreurt de herschikking van de SIF-middelen naar het Gemeentefonds. Deze omvorming leidt onzes
inziens al te vaak tot een heroriëntatie van de middelen voor kansarmoedebestrijding naar andere
(lokale of bovenlokale) prioriteiten.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License